Algemene voorwaarden

Huisregels Bodyline Healthcenter
Locaties Terneuzen, Hulst, Oostburg (hierna Bodyline)

1. Lidmaatschap
1.1 Het lidmaatschap kan iedere dag ingaan. De overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving met de hierbij overeengekomen lidmaatschapsduur.

1.2 Bij inschrijving dient men een geldig legitimatiebewijs en bankpas bij zich te hebben.

1.3 De lidmaatschapsbijdrage wordt d.m.v. de door de deelnemer aangegeven machtiging per eerste dag van de maand middels periodieke automatische incasso geïnd.

1.4 Indien men via factuur betaalt, dient de betaling uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. Men kan de lidmaatschapsbijdrage contant of via pinpas betalen aan de balie of overmaken via  iDeal link.

1.5    Lidmaatschapsbijdrage is verschuldigd ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de faciliteiten van het healthcenter.

1.6    Bij in gebreke blijven van de maandelijkse betaling, hanteren we bij de 2e aanmaning een boete van €25,00. Indien betaling uitblijft, zijn wij genoodzaakt het incassobureau in te schakelen en de deelnemer de toegang tot het healthcenter te ontzeggen.

1.7    Elke deelnemer ontvangt na ondertekening van het contract een lidmaatschapspasje met welke de toegang tot het healthcenter verkregen wordt.

1.8    Lidmaatschap wordt na de afgesproken periode steeds stilzwijgend verlengd met 1 maand totdat de deelnemer zelf het lidmaatschap schriftelijk (via beëindigingsformulier aan de receptie of via email) beëindigt. Opzeggen dient minimaal 1 maand vóór het verstrijken van de looptijd te geschieden.

1.9    Indien men via een bedrijfscontract bij ons sport en niet langer werkzaam is bij dat bedrijf, is verplicht om dit bij het healthcenter kenbaar te maken. Wij bieden dan voor de resterende looptijd van het contract een nieuw abonnement aan.

1.10    Het healthcenter behoudt het recht om het center te sluiten met een maximum van 14 dagen per jaar (exclusief feestdagen). Indien het healthcenter het noodzakelijk acht, mag zij het geldende rooster aanpassen betreffende het aantal uren, de instructeurs, groepsgrootte, lesvorm/programma en het tijdstip.

1.11    Het healthcenter behoudt het recht om per 1 januari de lidmaatschapsbijdrage te verhogen. De leden worden hiervan 1 maand vóór het einde van het kalenderjaar  op de hoogte gesteld via het mededelingenbord.

1.12.a     Op basis van ernstige medische klachten kan de deelnemer het healthcenter via een formulier of per email verzoeken het contract tijdelijk te onderbreken voor minimaal 1 maand. De einddatum van het contract verschuift dan voor die periode. Ziekmelding kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

1.12.b     Na de overeengekomen lidmaatschapsduur mag men ook een tijdelijke stop schriftelijk (via formulier of email) aanvragen voor redenen anders dan medische klachten. Een aanvraag uiterlijk de 15e van een maand ingediend, kan nog voor de daaropvolgende maand worden verwerkt. €2,50 mutatiekosten worden in rekening gebracht.

1.13    Een mutatie van het abonnement dient uiterlijk de 15e van de maand schriftelijk (via formulier of email) te zijn ingediend als men het voor de daaropvolgende maand wil laten ingaan. €2,50 mutatiekosten worden in rekening gebracht.


2    Algemene zaken

2.1    Elk lid dient bij te dragen aan het  schoonhouden van de faciliteiten: o.a. schone sportschoenen, een handdoek en sportdranken in een afgesloten plastic fles/bidon zijn tijdens het sporten verplicht.

2.2    Ieder lid dient zodanig gepaste sportieve  kleding te dragen, dat een andere sporter daar geen aanstoot aan kannemen.

2.3    Bodyline behoudt zich het recht om potentiële leden, die bij het intake gesprek al blijk geven zich niet aan de huisregels te willen en/of kunnen houden, te weigeren.

2.4    Bodyline behoudt zich het recht om leden, die de huisregels niet naleven, toegang tot het pand te ontzeggen en het abonnement te beëindigen.

2.5    Bodyline is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadiging en/of diefstal van eigendommen van de leden.

3    Kleedkamers

3.1    Bodyline heeft gescheiden kleedkamers en sauna’s voor dames en heren. In Terneuzen is ook een kleedkamer voor minder validen. De sleutel hiervoor kan men aan de receptie vragen.

3.2    De leden behoren de kluisjes te gebruiken om persoonlijke eigendommen in op te bergen.

3.3    In verband met de hygiëne is het verboden om eten en/of drinken in de kleedkamers te nuttigen.


4    Sauna

4.1    Leden vanaf 16 jaar mogen gebruik maken van de sauna gedurende de openingstijden.

4.2    Voor het gebruik van de sauna dient men zich eerst te douchen.

4.3    In de sauna is het verplicht een handdoek geheel onder het lichaam te leggen i.v.m. hygiëne.

4.4    Het is verboden om voorwerpen op de saunakachel te plaatsen en om water op de stenen te gieten.


5    Fitness

5.1    Zelfstandig trainen van jongeren:

17 + : zelfstandig trainen is toegestaan.

12 - 16 jaar : bij aanvang in de fitness dient elk jeugdlid 3 afspraken te plannen. Na deze afspraken is men vrij om zelfstandig te trainen. Deze afspraken bestaan uit trainingsveiligheid en wij nemen de waarden & normen van Bodyline door.

Tot 12 jaar : het is enkel toegestaan de fitnessruimte te betreden onder begeleiding van een ouder/verzorger.

5.2        Trainen met een handdoek, sportschoenen en sportkleding is verplicht, zorg ervoor dat deze kleding schoon is.

5.3    Na gebruik dient met het apparaat te ontdoen van zweet, dit wordt gedaan met de beschikbare doekjes en spray die u kunt vinden in de fitnessruimte.

5.4    Het opruimen van gewichtsschijven, dumbells en accessoires is verplicht.

5.5    Het is niet toegestaan de radio, airco en luchtbehandeling te bedienen.

5.6    Trainen is geheel op eigen risico, heeft u vragen over de apparatuur of de behoefte aan een persoonlijk schema dan kunt u terecht bij onze fitnessinstructeurs.


6    Groepslessen

6.1    Indien men een groepsles wilt volgen, dient men zich van tevoren goed te laten informeren wat die les inhoudt. Dit kan via een medewerker of via onze website.

6.2    Elk lid is verplicht zich voor de eerste deelname zich aan de instructeur/-trice voor te stellen en eventuele medische klachten mee te delen.


7    Zwembad

7.1    Vrij zwemmen is alleen voor leden van Bodyline (vanaf 16 jaar) en alleen mogelijk tijdens de op het rooster aangegeven tijden. Onder 16 jaar is begeleiding van een meerderjarige (min.18 jaar) verplicht.

7.2    Niet-leden mogen als introducé  éénmalig komen vrij zwemmen en betalen aan de balie €2,50. Vervolgens kan men zich inschrijven voor een vrijzwem- of sportabonnement.

7.3    Voor gebruik van het zwembad dient elk lid zich te douchen.

7.4    De deur naar het sportplein is nooit op slot zodat een noodsituatie altijd direct aan de balie gemeld kan worden.

7.5    Het is verboden in het zwembad te duiken en springen, pleisters en/of bandages op het lichaam te hebben. Indien men in water overdraagbare huidaandoeningen heeft, mag men niet in het zwembad.

7.6    Het is verboden de technische ruimte van het zwembad te betreden.
Algemene leveringsvoorwaarden fitnessbranche
Cookie instellingen