Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bodyline healthcenter 
Het lidmaatschap kan iedere dag ingaan. De overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving met de hierbij overeengekomen lidmaatschapsduur. Wij rekenen bij inschrijving een eenmalige membership bijdrage.
Bij inschrijving dient men een legitimatiebewijs en bankpas bij zich te hebben.
De lidmaatschapsbijdrage wordt d.m.v. de door de deelnemer gegeven machtiging 4 wekelijks middels periodieke automatische incasso geïnd.
Indien men via factuur betaalt, dient de betaling uiterlijk 9 dagen na ontvangst te zijn voldaan. Men kan de lidmaatschapsbijdrage contant of via pinpas betalen aan de balie of overmaken via de iDeal link. U heeft voor deze betaalwijze een emailadres en een Nederlandse bankrekening nodig.
Lidmaatschapsbijdrage is verschuldigd ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de faciliteiten van het healthcenter.
Bij in gebreke blijven van de 4 wekelijkse betaling, hanteren we bij de 2e aanmaning een boete van €25,00. Indien betaling uitblijft zijn wij genoodzaakt het incassobureau in te schakelen en de deelnemer de toegang tot het healthcenter te ontzeggen.
Elke deelnemer ontvangt na ondertekening van het contract een lidmaatschapspasje met welke de toegang tot het healthcenter verkregen wordt. Ook wordt een foto gemaakt voor de registratiecomputer.
Lidmaatschap wordt na de afgesproken periode steeds stilzwijgend verlengd met 4 weken totdat de deelnemer zelf de beëindiging van het lidmaatschap schriftelijk (via email of een aanvraagformulier aan de balie) aanvraagt. De opzegtermijn is 4 weken. Uitgangspunt daarvoor is uw datum van inschrijving.
Indien u via een bedrijfscontract bij ons sport en u niet langer werkzaam bent bij dat bedrijf, bent u verplicht om dit bij het healthcenter kenbaar te maken. Wij bieden u voor de looptijd van het contract een nieuw abonnement aan.
Het healthcenter behoudt het recht om het center te sluiten met een maximum van 14 dagen per jaar (exclusief feestdagen). Indien het healthcenter het noodzakelijk acht, mag zij het geldende rooster aanpassen betreffende het aantal uren, de instructeurs, groepsgrootte, lesvorm/programma en het tijdstip.
Het healthcenter behoudt het recht om per 1 januari de lidmaatschapsbijdrage te verhogen. De leden worden hiervan 1 maand vóór het einde van het kalenderjaar op de hoogte gesteld via het mededelingenbord.
Op basis van ernstige medische klachten kan de deelnemer het healthcenter schriftelijk (email of aanvraagformulier aan de balie) verzoeken het contract tijdelijk te onderbreken voor minimaal 4 weken. De looptijd van het contract verschuift dan voor die periode. Ziekmelding kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Voor andere redenen is een bevriezing of tijdelijke stopzetting niet mogelijk.

Tevredenheidsgarantie
Een lid mag het lidmaatschap binnen 28 dagen na aanvang van het lidmaatschap beëindigen wanneer de sporter vindt dat het lidmaatschap niet voldoet aan de verwachting. Daartoe dient hij/zij minimaal 5x een geregistreerd bezoek te hebben gebracht aan Bodyline. Er vindt geen restitutie plaats van de administratiebijdrage en de contributie over de eerste periode. Als aanvangsdatum wordt de op het contract vermelde startdatum gehanteerd zoals aan het lid toegezonden.

Toegangspas/token
Na inschrijving bij een Bodyline club ontvangt de sporter een Bodyline pas. De sporter kan tegen eenmalige bijbetaling ook kiezen voor een token (sleutel, polsband).
De toegangspas of token is altijd eigendom van de sporter.
De toegangspas of token dient getoond te worden om toegang te krijgen tot de Bodyline sportlocatie of buitenactiviteit van Bodyline. Zonder vertoning van toegangspas of token kan gevraagd worden naar persoonsgegevens ter identificatie. Bij herhaaldelijk niet vertonen van de toegangspas of token kan de toegang ontzegd worden.
Bij verlies van de toegangspas of token kan er een nieuw exemplaar worden aangeschaft bij de receptie van elke Bodyline club. Hiervoor wordt eenmalig een vergoeding gerekend.
Op een toegangspas of token kan een geldbedrag gestort worden dat uitsluitend te gebruiken is in de Bodyline clubs voor de betaling van producten, dranken en versnaperingen. Het tegoed kan enkel via pinbetaling gestort worden op de toegangspas of token. Er vindt geen restitutie plaats van overgebleven tegoeden bij beëindiging van het abonnement. De tegoeden blijven ook na opzegging van het abonnement uitsluitend te gebruiken voor eerder genoemde doeleinden.

Eigen risico
De sporter verklaart hierbij dat hij/zij sportinstructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel of zoekgeraakte eigendommen geheel door hem/haar worden gedragen. Bij verlies of diefstal van een Bodyline toegangspas/token dient een nieuwe pas/token aangeschaft te worden(pasje/token is eigendom).
Elke vorm van schade aan de sporter, zijn/haar materiaal of schade aan derden door toedoen van de sporter, is de verantwoordelijkheid van de sporter. Bodyline is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen of in te schakelen als bemiddelaar.
De sporter is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade die ontstaat ten gevolge van het beoefenen van enigerlei tak van sport en zwem sport in Bodyline voor eigen rekening en risico neemt. Tevens zal de sporter Bodyline vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
Het betreden van de douche en/of saunaruimte is geheel op eigen risico. Bodyline is nimmer aansprakelijk voor (eventueel) opgelopen schade en/of letsel. Het dragen van slippers is verplicht in deze ruimtes. 
Bodyline is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen van de sporter.
Het parkeren van voertuigen en het stallen van rijwielen zoals fietsen, brommers en scooters op en rond het terrein van Bodyline is geheel voor eigen risico.
Het bezoeken van de kinderoppas van Bodyline is volledig op eigen risico. Bodyline is nimmer aansprakelijk voor (eventueel) opgelopen schade en/of letsel van kinderen tijdens de opvang bij Bodyline of tijdens zwemles.
Bij parkeren op een door Bodyline beheerd parkeerterrein wordt geadviseerd geen waardevolle spullen in de auto achter te laten. Het in de auto achterlaten van personen of (huis)dieren is ten strengste verboden. Bodyline adviseert om de auto goed af te sluiten voor sporters de club binnengaan. Enige schade aan een voertuig of goederen is volledig voor eigen risico bij het betreden, parkeren en uitrijden van een door Bodyline beheerde parkeergelegenheid.

Eigen risico bij buiten sporten
 Deelname aan sportactiviteiten in de open lucht geschiedt altijd op eigen risico van de sporter. Sporters dienen goed verzekerd te zijn en in het bezit van alle wettelijke verzekeringen (WA). Sporters dienen de eigen fysieke gesteldheid goed in te schatten, met name voor de eigen veiligheid. Wij adviseren om bij ziekte, het volgen van een specifiek dieet, blessures, (hart)klachten, zwangerschap of andere medische klachten advies in te winnen bij de eigen huisarts voordat de sporter meedoet met buitensportactiviteiten.

Klachten
Klachten over Bodyline, de sportcentra, de dienstverlening en/of het personeel kunnen worden gemeld via pim@healthcenterbodyline.nl 
De sporter wordt geadviseerd een klacht of opmerking op de dienstverlening uiterlijk binnen 4 weken na het voorval te melden via email. 
Later dan 4 weken na het voorval indienen van een klacht kan leiden tot verzaken van het recht van de sporter in aanspraak ten behoeve van de klacht of opmerking.
Bodyline beantwoordt ingediende klachten zo snel mogelijk, doch binnen een minimale antwoordtermijn van 1 week. 

Privacy en wet AVG
Bij inschrijven worden de door de sporter ingevulde persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. Deze verwerking heeft als doel de gegevens van de sporter beschikbaar te maken in de persoonlijke trainingssoftware van de sporter en als informatie in de ledenadministratie. Gegevens worden zodoende uitsluitend ingevoerd in software van vertrouwelijke partners van Bodyline. Bij ondertekening van het inschrijfformulier geeft de sporter toestemming voor deze verwerking. De sporter heeft te allen tijde recht op inzage in de eigen gegevens. Verwijderen van gegevens kan door een schriftelijk verzoek in te dienen bij Bodyline. Gegevens worden bewaard gedurende het lidmaatschap en tot drie jaar na beëindiging van het lidmaatschap (in overeenstemming met art. 52 Wet Rijksbelastingen).


Huisregels Bodyline healthcenter
Locaties Terneuzen en Hulst (hierna Bodyline)

Algemene zaken
Ieder lid ontvangt na inschrijving een lidmaatschapspas om het center te betreden.
Ieder lid dient bij te dragen aan het schoonhouden van de faciliteiten: o.a. schone sportschoenen, een handdoek en sportdrank in een afgesloten plastic fles/bidon zijn tijdens het sporten verplicht.
Ieder lid dient zodanig gepaste sportieve kleding te dragen, dat een andere sporter daar geen aanstoot aan kan nemen.
Bodyline behoudt zich het recht om potentiële leden, die bij het intake gesprek al blijk geven zich niet aan de huisregels te willen en/of kunnen houden, te weigeren.
Bodyline behoudt zich het recht om leden, die de huisregels niet naleven, toegang tot het pand te ontzeggen en het abonnement te beëindigen.
Bodyline is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadiging en/of diefstal van eigendommen van de leden.

Kleedkamers
Bodyline heeft gescheiden kleedkamers en sauna’s voor dames en heren. In Terneuzen is ook een kleedkamer voor minder validen. De sleutel hiervoor kan men aan de balie verkrijgen.
De leden behoren de kluisjes te gebruiken om persoonlijke eigendommen in op te bergen.
In verband met de hygiëne is het verboden om eten en/of drinken in de kleedkamers te nuttigen.

Sauna
Leden vanaf 16 jaar mogen gebruik maken van de sauna gedurende de openingstijden.
Voor het gebruik van de sauna dient men zich eerst te douchen.
In de sauna is het verplicht een handdoek geheel onder het lichaam te leggen i.v.m. de hygiëne.
Het is verboden om voorwerpen op de saunakachel te plaatsen en om water op de  stenen te gieten.

Fitness
Bij aanvang in de fitness dient elk lid voor de eerste 2 à 3 trainingen een afspraak te maken voor begeleiding van een fitness trainer. Deze wordt de persoonlijke contactpersoon en het lid ontvangteen trainingsschema dat na verloop van tijd weer aangepast kan worden.
De apparaten dienen na elk gebruik schoongemaakt te worden met doekjes en spray die in de fitness beschikbaar zijn.

Groepslessen
Indien men een groepsles wilt volgen, dient men zich van tevoren goed te laten informeren wat die les inhoudt. Dit kan via een medewerker of via onze website.
Elk lid is verplicht voor de eerste deelname zich aan de instructeur/-trice voor te stellen en eventuele medische klachten mee te delen.

Zwembad
Vrij zwemmen is alleen voor leden van Bodyline (vanaf 16 jaar) en alleen mogelijk tijdens de op het rooster aangegeven tijden. 
Leden onder 16 jaar moeten worden begeleid door een meerderjarige (min. 18 jaar) en is vrij zwemmen voor hen toegestaan tot 18.00 uur.
Niet-leden mogen als introducé eenmalig komen vrij zwemmen en betalen vooraf aan de balie €2,50. Vervolgens kan men zich inschrijven voor een vrijzwem- of sportabonnement.
Vóór gebruik van het zwembad dient ieder lid zich te douchen.
De deur naar het sportplein is nooit op slot zodat een noodsituatie altijd direct aan de balie gemeld kan worden.
Het is verboden in het zwembad te duiken, springen, pleisters en/of bandages op het lichaam te hebben. Indien men in water overdraagbare huidaandoeningen heeft, mag men niet in het zwembad.
Het is verboden de technische ruimte van het zwembad te betreden.

Cookie instellingen