Privacybeleid

Privacy policy
Dit is het privacybeleid van Bodyline healthcenter, hierna te noemen Bodyline, ‘we’, ‘wij’ of ‘ons. Wij zijn gevestigd op de volgende locaties: 
Oostburg: Pastoor van Genklaan 6 
4501 AJ Oostburg 
0115-697 773
 
Terneuzen: Vliegende Vaart 1
4537 DH
0115 - 697 773
 
Hulst: Spoorweg 2 
4561 XZ Hulst 
0114-321 252 
 
Dow: Innovatieweg 18, 
4542 NH Hoek
 
Bodyline hecht veel waarde aan jouw privacy. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.
Bodyline is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Deze worden verzameld bij jouw lidmaatschap bij een van de Bodyline-vestigingen of wanneer je gebruikmaakt van een van onze andere diensten, het gebruik van de website of de applicaties Sportivity, VirtuaGym en Zwemscore (gezamenlijk: "diensten"). In dit privacybeleid hebben we opgenomen hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. We adviseren jou dit privacybeleid goed door te lezen, zodat je op de hoogte bent welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarom. 
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Het begrip persoonsgegevens omvat alle gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Bodyline je direct dan wel indirect identificeren. De persoonsgegevens die wij van je verwerken in het kader van jouw lidmaatschap of het gebruik van de diensten, zijn:
Algemene categorieën persoonsgegevens:
 • Jouw contact- en identificatiegegevens, zoals je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en eventueel de naam van je gezinsleden of gezinslid. Medische gegevens aangeleverd door de klant via een PARQ formulier. 
 • Gegevens inzake jouw online account, zoals je gebruikersnaam en wachtwoord, en een digitale foto en/of informatie omtrent jouw sportdoel(en) en deelname aan georganiseerde trajecten van Bodyline;
 • Elektronische gegevens, zoals automatisch verzameld bij het bezoeken van onze website of app via jouw browser of mobiele apparaat, zoals bijvoorbeeld je ip adres, door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken;
 • In VirtuaGym verzamelen we onderstaande gegevens: naam, adres, fysieke gegevens (lengte en gewicht), afspraken data en tijd, losse notities. 
 • Financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer, factuurgegevens, jouw keuze voor de wijze van betaling (bijvoorbeeld automatische incasso), gegevens omtrent jouw financiële toestand.
 • Gegevens over jouw lidmaatschap, zoals de begindatum en duur, de vestiging waar je je hebt ingeschreven, je bezoeken aan de vestiging, je lidmaatschapsnummer en pasnummer, je abonnementsvorm en indien van toepassing jouw reden van opzegging;
 • Gegevens over de administratie van jouw lidmaatschap, zoals gegevens over mutaties, opzeggingen en debiteurenbeheer;
 • De inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer je ons per e-mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten;
 • Alle andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.
 
Bijzondere categorieën persoonsgegevens: 
Gezondheidsgegevens, zoals door jou verstrekt, bijvoorbeeld informatie over jouw trainingsdoelen en trainingsfrequentie, jouw lengte en gewicht, eventuele zwangerschap, ziekte, medicijngebruik of klachten over jouw gezondheid;
Fotografie / videografie: 
In onze sportscholen maken wij regelmatig foto’s/video’s van onder andere onze trainingen en evenementen. Deze foto’s worden gebruikt om te plaatsen op onze eigen website en als content voor onze social media. Mocht je op een foto staan en dit niet willen dan zullen wij jouw foto altijd op verzoek z.s.m. verwijderen.
In geval van lessen/activiteiten waar kinderen (minderjarige tot 16 jaar) aan deelnemen vragen wij vooraf nadrukkelijke schriftelijke toestemming om foto’s/video’s te maken en verspreiden. 
 
Gegevens van cameratoezicht: 
Bodyline gebruikt cameratoezicht in Terneuzen en Hulst bij de balies bij de ingang ten behoeve van:

•    bewaking en beveiliging van goederen en personen aanwezig in sportclubs van Bodyline

•    preventie en registratie van overlast (vandalisme, geweld tegen personen)
•    bewaking van goederen aanwezig in gebouwen en terreinen van Bodyline

•    toezicht op de werkplekken van personeel van Bodyline 
 
Er worden geen andere persoonsgegevens verwerkt dan camerabeelden van de camera’s van de balies in Terneuzen en Hulst en personen en zaken die zich daar bevinden en die vallen onder de zorg van Bodyline. Tevens worden gegevens verwerkt met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camerabeelden zijn gemaakt.
Transparantie camera’s: er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s. Waar gebruik wordt gemaakt van camera’s bij de balies van Bodyline in Terneuzen en Hulst wordt dat kenbaar gemaakt met stickers. In kleedkamers en toiletten van de clubs hangen geen camera’s. 
Bewaartermijn van beelden: camerabeelden worden maximaal 7 dagen bewaard, tenzij langer nodig voor de afhandeling van een geconstateerd incident.
Opgenomen camerabeelden worden uitsluitend aan een bevoegd overheidsorgaan verstrekt wanneer daartoe een wettig gegeven bevel van het betreffende overheidsorgaan is. 
 
Wat doen wij met jouw gegevens
Bodyline verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet, elk gebaseerd op een wettelijke grondslag. Als Bodyline al persoonsgegevens van jou in haar bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.
Voor de uitvoering van onze overeenkomsten: Bodyline verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan haar diensten, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van jouw Lidmaatschap. De persoonsgegevens die je in dit kader verstrekt worden verwerkt om jou de diensten te kunnen leveren die je van ons verlangt en om de (financiële) administratie hiervan te verzorgen. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van jou te behandelen. 
Voor onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen: Bodyline verwerkt jouw persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om onze leden en websitebezoekers zowel op geaggregeerd als individueel niveau beter te begrijpen en gerichter te kunnen benaderen. Daarnaast verwerkt Bodyline jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, om je te informeren over producten, diensten, evenementen of speciale acties van Bodyline die voor jou interessant kunnen zijn, indien je een Bodyline lidmaatschap hebt. 
Tot slot gebruikt Bodyline jouw persoonsgegevens om bedrijfsactiviteiten te vergemakkelijken, om beleid en procedures uit te voeren, om haar in staat te stellen om zakelijke transacties te verrichten, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van de activa of bedrijfsactiviteiten van Bodyline of een acquisitie, faillissement of soortgelijke gebeurtenis.

Op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming: Met jouw toestemming kan Bodyline jouw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld als je geen lidmaatschap hebt. Dit omvat het versturen van marketing per e-mail (de nieuwsbrief), post of anderszins om je te informeren over producten, diensten of speciale acties van Bodyline die voor jou interessant kunnen zijn.
Op jouw verzoek kan Bodyline de persoonsgegevens zoals omschreven in "bijzondere categorieën van persoonsgegevens" (zoals gegevens over jouw gezondheid) verwerken. Bijvoorbeeld indien je het belangrijk vindt dat wij op de hoogte zijn van jouw medische aandoening, indien je jouw abonnement wegens medische of strafrechtelijke redenen tijdelijk wil pauzeren of indien je op zoek bent naar een persoonlijk trainingsschema of persoonlijk voedingsadvies. We zullen jou op dat moment ook informeren over het feit dat de gegeven toestemming op elk moment door jou kan worden ingetrokken en de manier waarop je dit kan doen. 
Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Bodyline verwerkt jouw persoonsgegevens zoals in dit privacybeleid omschreven ook om adequate bedrijfsadministratie bij te houden, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties of de rechter en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.
 
Delen van jouw persoonsgegevens
Alleen geautoriseerde werknemers binnen Bodyline hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij Bodyline. Wij maken de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt niet aan derden openbaar zonder jouw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals omschreven in dit privacybeleid. Zo kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan toeleveranciers/dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met jou sluiten, bijvoorbeeld personal trainers. Daarnaast delen wij jouw persoonsgegevens met onze IT-leveranciers, omdat dit noodzakelijk is voor de levering van onze diensten. 
Tot slot kan Bodyline jouw persoonsgegevens openbaar maken aan publieke instanties indien dit noodzakelijk is in het kader van toepasselijke wettelijke verplichtingen.
Minderjarigen
Indien je jonger bent dan 16 jaar en voor zover wij vertrouwen op toestemming als wettelijke grondslag om jouw persoonsgegevens te verwerken, verwerken we jouw persoonsgegevens alleen indien voorafgaande toestemming van jouw ouder of voogd is verkregen.  
Bewaartermijnen
We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit privacybeleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere: 
 • de periode gedurende welke we een lopende relatie met jou hebben (zoals je lidmaatschap);
 • wettelijke plichten waaraan Bodyline moet voldoen;
 • bewaring die wenselijk of noodzakelijk is in het licht van onze juridische positie.
 
Cookies
Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken onder andere om te begrijpen hoe onze services worden gebruikt, om bugs en fouten bij te houden, onze services te verbeteren, aanmeldingen toe te staan, evenals voor gerichte marketing- en reclamedoeleinden. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door Bodyline verwijzen wij jou graag naar ons Cookiebeleid.    
Social media of andere websites
Onze website bevat links naar websites van derden, bijvoorbeeld naar Facebook of Instagram. Als je deze links volgt, verlaat je onze website. Bodyline aanvaart geen aansprakelijkheid voor het gebruik van jouw persoonlijke gegevens door deze organisaties. Raadpleeg daarom het privacybeleid van de website die je bezoekt voor meer informatie. 
 
Jouw rechten
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je verschillende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, waaronder: 
 • Recht op inzage, correctie en het verwijderen van jouw persoonsgegevens: Bodyline onderneemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens correct zijn. Daarbij vragen wij jou ook om ervoor te zorgen dat wijzigingen in jouw persoonlijke omstandigheden (bijv. een adreswijziging, bankrekening) aan Bodyline worden gemeld zodat wij ervoor kunnen zorgen dat je persoonsgegevens up-to-date zijn. Je hebt het recht om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die wij van je verwerken en om ons te verzoeken persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te blokkeren in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling. Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, bijvoorbeeld wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, zullen wij jouw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen (recht op vergetelheid).
 • Recht op dataportabiliteit: voor zover wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst met jou (bijvoorbeeld lidmaatschap), heb je het recht deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen.
 • Intrekken van toestemming: Je kan jouw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons van jouw persoonsgegevens.
 • Recht van verzet: Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
 • Recht op beperking: Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden heb je het recht van Bodyline de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden. 
 • Recht van bezwaar: voor zover wij vertrouwen op ons gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken als wettelijke grondslag, heb je het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en moeten we een einde maken aan deze verwerking, tenzij we gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor het gebruik die zwaarder wegen dan jouw privacybelang of indien verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. 
 • Recht tot het indienen klacht: Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens door ons in strijd met dit Privacybeleid worden
 
Vragen of contact
Heb je vragen over dit privacybeleid, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Bodyline via onderstaande contactgegevens:
Bodyline healthcenter Terneuzen
Vliegende Vaart 1
4537 DH
0115 - 697 773
info@bodylinehc.nl
 
 
Wijzigingen privacybeleid
Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Op onze website is altijd de meest recente versie van ons privacybeleid aanwezig. Als het gaat om een ​​fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van jouw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier voor jou relevant is, zorgen wij ervoor dat wij deze informatie ruim voor de wijziging aan jou kenbaar maken.
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 februari 2021.
Cookie instellingen